Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Vážime si každého zákazníka a preto ku každému nákupu pristupujeme s maximálnou mierou zodpovednosti.

 

Všeobecné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky použitia služby nazývanej NetPotraviny.sk poskytovanej spoločnosťou A plus A s.r.o. na webovej stránke www.netpotraviny.sk.

 

Služba spočíva v doručení tovaru prezentovaného na webovej stránke, kde má zákazník po registrácii a následnom prihlásení možnosť vytvoriť si nákupný zoznam obsahujúci tovar, o dodanie a kúpu ktorého má záujem. Tovar prezentovaný na webovej stránke nepredstavuje ponuku na kúpu tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

Službu je oprávnená využiť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, súhlasila s týmito obchodnými podmienkami a riadne sa zaregistrovala na webovej stránke.

 

Uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva na dodanie tovaru medzi spoločnosťou A plus A s.r.o. a zákazníkom je uzatvorená vždy až v čase doručenia vybraného tovaru uvedeného na nákupnom zozname zákazníka do miesta ním určeného a súčasného prevzatia tohto tovaru zákazníkom, resp. osobou, ktorú tento zákazník poveril prevzatím tovaru. Zákazník vytvorením a potvrdením nákupného zoznamu uskutočňuje návrh na dodanie tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke. Do okamihu doručenia tovaru uvedeného na nákupnom zozname príslušného zákazníka nemôže byť žiadny z úkonov spoločnosti A plus A s.r.o. považovaný za akceptáciu takéhoto návrhu, pričom dostupnosť tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke je viazaná na skladové zásoby.

 

Objednanie tovaru

Zákazník má možnosť výberu konkrétnych produktov a času donášky. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 1 hodiny po objednaní, a to len e-mailom a nevyhnutne zároveň telefonicky na t.č.0948 013 303.

 

Cena cigariet sa nezapočítava do donáškovej tabuľky.

 

Registrácia zákazníka

Vytvorenie nákupného zoznamu, objednanie dodania tovaru z nákupného zoznamu a následné zakúpenie tovaru je možné, len ak zákazník náležite a správne vyplní registračný formulár nachádzajúci sa na webovej stránke, kde uvedie všetky potrebné údaje pre budúce vytvorenie nákupného zoznamu a objednanie dodania tovaru, t.j. meno a priezvisko zákazníka, presná adresa dodania, telefónne číslo, e-mailová adresa, heslo a potvrdenie, že sa zákazník oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a jeho súhlas s nimi. Zákazník je povinný v rámci registrácie uvádzať len údaje, ktoré sú pravdivé, presné a úplné. Po dokončení registrácie bude vytvorený zákazníkovi na webovej stránke účet, prostredníctvom ktorého môže zákazník vytvárať svoje nákupné zoznamy a objednávať dodanie tovaru.

 

V prípade ZMENY ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA, ktoré uviedol počas registrácie na webovej stránke, je tento povinný pri najbližšom prihlásení sa do účtu poskytnuté údaje aktualizovať, a to prostredníctvom záložky registračného formulára. Spoločnosť A plus A s.r.o. nie je zodpovedná za následky uvedenia falošných alebo neúplných údajov počas registrácie alebo ich neaktualizovania zákazníkom, takisto nenesie zodpovednosť za zákazníkom spôsobené sprístupnenie prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám.

 

Zákazník môže ZRUŠIŤ ÚČET na webovej stránke z akéhokoľvek dôvodu, a to prostredníctvom uvedeného telefónneho kontaktu. Spoločnosť A plus A s.r.o. má právo kedykoľvek zrušiť zákazníkovi účet aj bez uvedenia dôvodov alebo informovania zákazníka, ak má dôvodné podozrenie, že zákazník porušuje obchodné podmienky alebo ustanovenia právnych predpisov, ak zákazník vykonáva činnosti, ktoré prinajmenej môžu znamenať zásah do štruktúry webovej stránky, do ktorej ako takej nemá zákazník prístup, alebo ak zákazník svojimi činnosťami destabilizuje fungovanie webovej stránky, bez ohľadu na spôsob a techniku neoprávnených činností.

Registrácia zaniká smrťou zákazníka alebo skončením poskytovania služby spoločnosťou A plus A s.r.o. Zánikom alebo zrušením registrácie nie sú dotknuté ustanovenia obchodných podmienok, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku alebo zrušení registrácie.

 

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť A plus A s.r.o., ktorá je v súlade s príslušnými zákonmi upravujúcimi práva duševného vlastníctva, najmä zákonom číslo 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským zákonom, oprávnená vykonávať práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na webovú stránku, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

Fotografie tovaru zobrazeného na webovej stránke sú ilustračného charakteru, používajú sa výlučne na prezentáciu tovaru a môžu sa mierne líšiť od skutočného tovaru. Fotografie a popis pod jednotlivým tovarom dodávajú výrobcovia, distribútori alebo spoločnosť A plus A s.r.o. Všetky informácie uvedené na webovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií sú chránené zákonom. Každé ich nepovolené použitie, úplné alebo čiastočné, predstavuje porušenie zákona.

Používanie a spravovanie webovej stránky

Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba je povinná používať webovú stránku v súlade s jej účelom a obchodnými podmienkami, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky a zároveň je povinný sa zdržať činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba nesmie najmä ale nielen:

- poškodzovať dobré meno spoločnosti ani práva ostatných osôb,

- narúšať používanie webovej stránky, vrátane bránenia používania webovej stránky iným zákazníkom,

- zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy webovej stránky,

- využívať webovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ a reťazových správ,

- posielať na webové stránky vírusy ani akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,

- vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity zákazníka,

- pokúšať sa vniknúť do účtov iných zákazníkov,

inak je spoločnosť A plus A s.r.o. oprávnená zrušiť účet príslušného zákazníka.

Zákazník je plne zodpovedný za všetky úkony, ktoré budú vykonané prostredníctvom jeho účtu na webovej stránke. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť A plus A s.r.o. o akomkoľvek podozrení na zneužitie jeho hesla treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je spoločnosť A plus A s.r.o. oprávnená príslušný účet zablokovať, prípadne vyzvať zákazníka k zmene jeho prihlasovacieho hesla.

Spoločnosť A plus A s.r.o. si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup zákazníka (úplne alebo čiastočne) k webovej stránke s cieľom technicky ju zdokonaliť, vykonať jej údržbu alebo ju aktualizovať, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia zaslaného zákazníkovi.

 

Spoločnosť A plus A s.r.o. nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol zákazníkovi priamo alebo nepriamo v dôsledku prerušenia fungovania webovej stránky, ďalej v dôsledku neoprávneného zásahu zákazníka alebo akýchkoľvek tretích osôb do webovej stránky, ďalej v dôsledku nezlučiteľnosti webovej stránky s koncových hardvérom alebo softvérom zákazníka alebo pripojením k internetu, technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia webovej stránky.

 

Orientačná cena

Cena tovaru na webovej stránke je uvádzaná v mene EUR vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a bez započítania ceny dodania tovaru. Cena určitých výrobkov sa v čase dodania tovaru môže odlišovať od ceny toho istého tovaru uvedenej na webovej stránke v čase potvrdenia nákupného zoznamu, ktoré bolo zaslané zákazníkovi, a to z nasledovných dôvodov: menšie rozdiely vo váhe voľne predávaného tovaru ako ovocie, zelenina, niektoré balené výrobky a pod., respektíve dodanie náhradného tovaru namiesto nedostupného tovaru, pričom zákazník má právo odmietnuť kúpu náhradného tovaru priamo pri jeho dodaní.

A plus A s.r.o. dodá tovar spolu s potvrdeným nákupnom zoznamom, dokladom o kúpe, ktorý obsahuje: obchodného meno spoločnosti, sídlo, IČO a zápis v obchodnom registri, dátum predaja, názov a množstvo tovaru a cenu jednotlivého tovaru a celkovú cenu, ktorú zákazník zaplatil.

 

Cena dodania

Cena dodania tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru. Cena dodania závisí od monožstva objednaného tovaru, príslušného dňa v týždni a času, v ktorom je tovar dodaný zákazníkovi, pričom informácie o cene dodania sú dostupné na webovej stránke okamžite po vytvorení nákupného zoznamu.

Úhradu je možné urobiť buď v hotovosti pri doručení tovaru alebo prostredníctvom nasledovných platobných kariet: Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro pri dverách zákazníka.

 

Dodanie tovaru a nákupný zoznam

Po úspešnej registrácii sa môže zákazník prihlásiť na svoj účet na webovej stránke, a to zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno a heslo sú dôverné. Zákazník je zodpovedný za všetky úkony tretej osoby vyplývajúce zo zverejnenia alebo sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla takejto tretej osobe. Po prihlásení zákazník môže využívať všetky aktuálne dostupné funkcie služby, a to najmä ale nielen vytvorenie nákupného zoznamu a objednanie tovaru uvedeného v príslušnom nákupnom zozname. A plus A s.r.o. zašle zákazníkovi potvrdenie nákupného zoznamu na jeho e-mailovú adresu, ktorú zákazník zadal pri registrácii.

Zákazník môže vytvoriť nákupný zoznam kedykoľvek počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

V prípade objednania dodania váženého tovaru si spoločnosť A plus A s.r.o. vyhradzuje právo dodať tovar, ktorého váha sa odlišuje od váhy špecifikovanej v nákupnom zozname, pričom daný rozdiel nesmie byť viac ako +/- 15%. Ak pri dodaní tovaru váhový rozdiel presiahne 15%, zákazník má právo odmietnuť prevzatie takéhoto tovaru.

 

V prípade tovaru, ktorého cena je stanovená v súlade s jednotkovou váhou a ak to jeho povaha umožňuje a ak si zákazník objedná počet kusov namiesto danej váhy, A plus A s.r.o. dodá zákazníkovi objednaný počet kusov. Cena bude potom stanovená podľa váhy objednaného množstva takéhoto tovaru.

 

Podmienky dodania

Dodanie tovaru sa vykonáva medzi 7:00 hod. a 22:30 hod., 6 dní v týždni, s výnimkou, ak nie je v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak. Spoločnosť A plus A s.r.o. vynaloží všetko úsilie, aby vykonala dodanie v dohodnutý deň a v dohodnutom čase. Spoločnosť A plus A s.r.o. však nebude zodpovedná za žiadne omeškanie spôsobené vyššou mocou. SpoločnosťA plus A s.r.o. nezaručuje dostupnosť tovaru prezentovaného na webovej stránke. Ak tovar, dodanie ktorého si zákazník objednal, nie je dostupný, pričom pri doručení je spoločnosť A plus A s.r.o. oprávnená ponúknuť zákazníkovi substitučný tovar, ktorého charakter a cena sú podobné alebo rovnaké ako cena tovaru, ktorého dodanie si zákazník objednal a ktorý nebol dostupný. Pri dodaní tovaru bude náhradný tovar odlíšený od tovaru, ktorého dodanie si zákazník objednal. Zákazník má právo odmietnuť prevzatie celého náhradného tovaru, ako aj jeho časti.

V prípade predaja tovaru v rámci propagácie alebo zo zľavneného predaja, ktorého kvalita je obmedzená, vykonanie dodania závisí od poradia, v akom sú spoločnosti A plus A s.r.o. doručené nákupné zoznamy príslušných zákazníkov. A plus A s.r.o. si vyhradzuje právo nevykonať dodanie, ak bude tovar z propagačnej akcie alebo zo zľavneného predaja vypredaný.

 

Spoločnosť A plus A s.r.o. môže po dohode so zákazníkom dodať tovar aj do inej oblasti ako je vyznačená na mape rozvozu. Tovar bude doručený k prvým dverám budovy, ktorej adresa bola uvedená ako miesto dodania. Zákazník môže požiadať o dodanie tovaru na určité poschodie, pričom A plus A s.r.o. resp. osoba doručujúca tovar vyvinie rozumne očakávané úsilie na dodanie na určené miesto, pričom musia byť súčasne splnené všetky nasledujúce predpoklady:

- doručovateľ má povolenie na vstup do budovy,

- vstupu do budovy nebráni žiadna prekážka,

- doručovateľ nevyhodnotí požiadavku zákazníka za neprimeranú alebo za takú, ktorá by mohla ohroziť alebo poškodiť zdravie, život, tovar alebo iný majetok.

V prípade, že sa v dohodnutom čase dodania zákazník nenachádza na adrese dodania, ktorú uviedol, doručovateľ mu zanechá odkaz na mieste určenom pre doručovanie pošty (poštová schránka zákazníka). Ak bola neprítomnosť zákazníka len dočasná a doručovateľ sa ešte nachádza v blízkosti miesta dodania, zákazník môže kontaktovať zkaznícku linku NetPotraviny.sk 0948 013 303 a požiadať, aby sa doručovateľ vrátil. Ak sa doručovateľ už nenachádza v blízkosti miesta dodania, dodanie bude zrušené. Neúspešné dodanie tovaru z dôvodov na strane zákazníka zakladá právo spoločnosti A plus A s.r.o. na zaplatenie príslušnej ceny dodania.

Spoločnosť A plus A s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodania zákazníkovi, ktorý si niekoľkokrát objednal dodanie tovaru a ani raz sa nenachádzal na mieste a v čase dohodnutom ako miesto a čas dodania tovaru, a preto nebol tovar doručený alebo ak si zákazník niekoľkokrát objednal dodanie tovaru a nikdy si z doručeného tovaru nevybral/a žiadny tovar, a preto kúpna zmluva nemohla byť uzavretá.

A plus A s.r.o. si vyhradzuje právo dodatočnej kontroly údajov zákazníka, nákupných zoznamov zákazníka a objednaní dodania tovaru, napr. telefonicky. Spoločnosť A plus A s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie tovaru uvedeného v nákupnom zozname, ak má dôvodné podozrenie, že tovar bol objednaný v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

Hodnota tovaru na nákupných zoznamoch vytvorených a potvrdených niekoľkými zákazníkmi na rovnakú adresu doručenia nebude zrátaná.

A plus A s.r.o. si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej tovar. Ak sa ukáže, že osoba nedovŕšila vek 18 rokov a tovar nemôže prevziať iná osoba, A plus A s.r.o. odmietne odovzdanie tovaru takejto osobe, najmä ale nielen ak ide o dodanie tovaru v podobe alkoholických nápojov. Zákazník oprávňuje na prevzatie tovaru akúkoľvek osobu staršiu ako 18 rokov nachádzajúcu sa v mieste určenia dodania tovaru.

Spoločnosť A plus A s.r.o. nesmie odovzdať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov, ani osobám pod vplyvom alkoholu.

Odstúpenie od zmluvy

Na objednaný tovar poskytuje prevádzkovateľ záruku aká je uvedená na výrobku od konkrétneho výrobcu. Ak nastane situácia, že doručený tovar nebol čerstvý alebo bol inak poškodený, kontaktujte prosím zákaznícky servis prevádzkovateľa, kde prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti.

Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru príjemcovi. Reklamácia musí byť oznámená na mieste doručenia u vodiča. Ak bola zásielka dodaná s oneskorením, bol poškodený obal a podobne, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis prevádzkovateľa. V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Tovar bude odpočítaný z daňového dokladu. Zákazník za takýto tovar nebude platiť. Ak zákazník riadne tovar preberie a za tovar aj riadne zaplatí súhlasí s jeho obsahom a kvalitou. Dodatočnú reklamáciu nebude možné akceptovať.

Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým,že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení.

Tovar môže byť vrátený, ak nie je poškodený zákazníkom a je úplný. Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti tak A plus A s.r.o., ako aj zákazník druhej strane všetko, čo získali od danej strany podľa uzavretej zmluvy.

Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a na mieste reklamovať zjavné vady.

Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:

- množstevný a sortimentný rozdiel nad rámec stanovený týmito obchodnými podmienkami

- znehodnotenie tovaru, ak negatívne ovplyvňujú kvalitu tovaru

A plus A s.r.o. nezodpovedá za vady ak:

- ak zákazník spôsobil vadu tovaru sám,

- ak zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,

- ak boli porušené ochranné plomby na tovare,

- ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

- pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba pre potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale pri dodržaní spôsobu skladovania ako ich uvádza výrobca.

Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Na všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

 

Spoločnosť A plus A s.r.o.si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva zákazníka vyplývajúce z nákupných zoznamov a objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti. Zmeny týchto obchodných podmienok budú platné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke. V prípade, že zákazník nesúhlasí so zmenou obchodných podmienok, je oprávnený zrušiť svoj účet na webovej stránke, inak platí, že súhlasí so zmenenými obchodnými podmienkami.

V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte zaslaním e-mailu na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo telefonicky na 0948 013 303